e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsANGLÈS B.2
SUBVENCIONAT PER A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS


ADREÇAT A:

Aquelles persones que tenen un nivell A2- Beginner, amb coneixements bàsics.


PROGRAMA

1.COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES.

Continguts lèxic-semàntics.

 1. Vocabulari.
 2. Significat.

Continguts gramaticals.

 1. Oracions.
 2. Noms i adjectius.
 3. Determinants.
 4. Pronoms.
 5. Adverbis i locucions adverbials.

Continguts ortogràfics.

 1. Homòfons i homògrafs.
 2. Estructura sil·làbica.
 3. Ampliació i aprofundiment de les varietats estàndard britànica i americana.
 4. Ampliació en l'ús correcte dels signes ortogràfics: punt i coma; cometes; punts suspensius.
 5. Ús de majúscules, cursiva i subratllat
 6. Abreviatures, sigles i símbols (selecció de les més importants). Insistència en els usos que generen major dificultat.

Continguts fonètics i fonològics.

 1. Revisió general de sons i fonemes vocàlics i consonàntics.
 2. Processos propis de la llengua que presenten major dificultat en la pronunciació.
 3. Ús de la vocal neutra  i les formes febles.
 4. Consonants sil·làbiques.
 5. Processos fonològics: elisió, assimilació i epèntesi.
 6. Accent d'intensitat: síl·labes tòniques en formes simples i en compostos.
 7. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l'oració.

2.COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS.

 1. Continguts sociolingüístics i socioculturals.
  1. La selecció i l’ús de les salutacions de benvinguda, presentació i acomiadament.
  2. La selecció i l’ús de les formes de tractament, formal, informal y familiar.
  3. Les convencions en el torn de paraula.
  4. Fórmules de cortesia.
  5. Refranys, expressions idiomàtiques i cites..
  6. Diferencies apreciació de fórmules de registre i varietats geogràfiques.

3.COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES.

Continguts funcionals.

 1. Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l'expressió del coneixement, l'opinió, la creença i la conjectura.
 2. Funcions o actes de parla compromisos, relacionats amb l'expressió d'oferiment, intenció, voluntat i decisió.

Continguts discursius.

 1. Coherència Textual. Adequació del text al context comunicatiu. Textos escrits i orals.
 2. Cohesió textual. Organització interna del text: inici, desenvolupament i conclusió de la unitat textual.

MÒDUL OBLIGATORI per projecte CONFORCAT A MIDA- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA I MEDI AMBIENT (1h)

1. Legislació ambiental.

2. Aspectes mediambientals: contaminació, gestió de residus,consum de matèries primes i recursos naturals.

3. Sistemes de gestió ambiental.

4. Riscos ambientals.


Durada: 30 hores

DADES DE CURS

1,2,4,8,9,11,15,16,18 i 22 de juliol, dilluns, dimarts i dijous de 16-19h

ESEC Centre Formació- Plaça Miquel Crusafont de Sabadell. 

Curs subvencionat pel Consorci per a la Formacio Continua de Catalunya, mitjançant el projecte CONFORCAT A MIDA MR20230272, per a treballadors en actiu i autonoms.

INSCRIPCIÓ complimentada i segellada. descarregar document   

+ fotocòpia de la darrera nòmina ( només la capçelera)  o últim rebut d´autònoms.

ens ho feu arribar al correu electrònic esec@esec.cat


Tornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos