e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Indústria 16 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsTIA PORTAL AVANÇAT
FORMACIÓ ON LINE

Aquesta formació és a distància i utilitzen la metodologia Real Time, cosa que significa que s´utilitza tant software com el hardware propi de la tecnologia del curs. En connectar-se a la nostra Aula Virtual, els participants poden fer les pràctiques proposades pel formador i veure la part teòrica corresponent.

De la mateixa manera, els participants duen a terme les programacions i configuracions directament del software original de Siemens i observen els resultats dels seus exercicis a través de càmeres de visió que s´enfoquen al PLC, el variador de freqüència, el sistema pneumàtic, entre altres.

D´aquesta manera, els participants poden dur a terme una formació tècnica completament pràctica en temps real, com si fossin a les nostres aules.


OBJECTIUS:

Aprofundir amb el programari Tia Portal.


PROGRAMA

TEMA 1: REPÀS BÀSIC AUTÒMATS PROGRAMABLES
                1.1. Piramide CIM.
                1.2. Definició d´autòmat programable.
                1.3. Arquitectura de l´autòmat programable.
                1.4. Composició de programari dels PLC.
                1.5. PLC S7-1500 SIEMENS. TIA Portal
                1.7. Variables dels PLC SIEMENS.
                1.8. Tractament dels resultats.
                1.9. Repàs General de KOP.
TEMA 2: OPERACIONS DE BIT AWL
                2.1. O: I
                2.2. UN: I-No.
                2.3. O: O Format.
                2.4. ON: O-No.
                2.5. X: O-exclusiva.
                2.6. XN: O-exclusiva-NO.
                2.7. O: I abans d´O.
                2.8. O(: I amb obrir parèntesi.
                2.9 UN(: I-No amb obrir parèntesi.
                2.10. O(: O amb obrir parèntesi.
                2.11. ON(: O-No amb obrir parèntesi.
                2.12. X(: O-exclusiva amb obrir parèntesi.
                2.13. XN(: O-exclusiva-NO amb obrir parèntesi.
                2.14. ): Tancar parèntesi.
                2.15. =: ASSIGNAR.
                2.16. R: Desactivar.
                2.17. S: Activar.
                2.18. NOT: Negar el RLO.
                2.19. SET Activar el RLO (=1).
                2.20. CLR Desactivar RLO (=0).
TEMA 3: TEMPORITZADORS I COMPTADORS
                3.1. TEMPORITZADORS EN AWL
                                3.1.1. Àrea de memòria i components d´un temporitzador.
                                3.1.2. FR: Habilitar temporitzador.
                                3.1.3. L: Carregar valor actual del temporitzador en ACU 1 com a sencer.
                               3.1.4. LC: Carregar el valor actual de temporització en ACU 1 com a número BCD.
                                3.1.5. R: Desactivar temporitzador.
                               3.1.6. SI: Temporitzador com a impuls.
                               3.1.7. SV: Temporitzador com a impuls prolongat.
                               3.1.8. ES: Temporitzador com a retard a la connexió.
                               3.1.9. SS: Temporitzador com a retard a la connexió amb memòria.
                3.2. COMPTADORS EN AWL
                               3.2.1 ACUMULADORS.
                               3.2.2 FR: Habilitar comptador.
                               3.2.3. L: Carregar valor actual del comptador en ACU 1 en forma d´enter.
                               3.2.4. LC: Carregar valor actual del comptador en ACU 1 com a número BC.
                               3.2.5 R: Desactivar comptador.
                               3.2.6. S: Posar comptador al valor inicial.
                               3.2.7. ZV: Incrementar comptador.
                               3.2.8. ZR: Decrementar comptador.
TEMA 4: SALTS DE META, OPERACIONS DE CÀRREGA I TRANSFERÈNCIA
                4.1. SALTS DE META
                                4.1.1. DESCRIPCIÓ
                               4.1.2. SPA Salt Incondicional.
                               4.1.3. SPB Saltar si RLO = 1
                               4.1.4. SPBN Saltar si RLO = 0 •
                               4.1.5. SPBI Saltar si RB=1
                               4.1.6. SPM si resultat < 0.
                               4.1.7. SPU Saltar si el resultat no és vàlid.
                               4.1.8. RESUM.
                4.2. OPERACIONS DE CÀRREGA I TRANSFERÈNCIA
                               4.2.1. DESCRIPCIÓ
                               4.2.2. L: Carregar.
                               4.2.3. LAR1: Carregar registre de direccions 1 amb contingut del ACU 1.
                               4.2.4. LAR2 : Carregar registre de direccions 2 amb punter. 
                               4.2.5. T: Transferir.
                               4.2.6. TAK: Intercanviar ACU1 i ACU2.
                               4.2.7. RESUM.
                4.3. ACUMULADORS
                               4.3.1. INC: Incrementar ACU 1-L-L.
                               4.3.2. DEC: Decrementar ACU 1-L-L.
                               4.3.3. +AR1: Sumar el ACU 1 al registre de direccions 1.
                               4.3.4. +AR2: Sumar l´ACU1 al registre de direccions 2.
TEMA 5: OPERACIONS AMB ENTERS I FLOTANT
                 5.1. ARITMÈTICA D´ENTERS
                               5.1.1. +I: Sumar ACU 1 i 2 com a sencer.
                               5.1.2. +: Sumar constant sencera o sencera doble.
                               5.1.3. +D: Sumar ACU 1 i 2 com a sencer doble.
                               5.1.4. –I: Restar ACU 1 de ACU 2 com a sencer.
                               5.1.5. –D: Restar ACU 1 de ACU 2 com a sencer dobl.
                               5.1.6. I: Multiplicar ACU 1 per ACU 2 com a enter.
                               5.1.7. Paraula d´estat.
                               5.1.8. /I: Dividir ACU 2 per ACU 1 com a sencer.
                               5.1.9. /D: Dividir ACU 2 per ACU 1 com a sencer doble.
                5.2. ARITMÈTICA DE REALS
                               5.2.1. +R: Sumar ACU 1 i 2 com a número en coma flotant (32 bits).
                               5.2.2. –R: Restar ACU 1 de ACU 2 com a número en coma flotant (32 bits).
                               5.2.3. R: Multiplicar ACU 1 per ACU 2 com a número en coma flotant (32 bits.
                               5.2.4. /R: Dividir ACU 2 per ACU 1 com a número en coma flotant (32 bits).
                               5.2.5. ABS: Valor absolut d´un número en coma flotant.
                               5.2.6. SQR: Calcular el quadrat d´un número en coma flotant.
                               5.2.7. SQRT: Calcular l´arrel quadrada d´un número en coma flotant.
                               5.2.8. EXP: Calcular l´exponent d´un número en coma flotant.
                               5.2.9. LN: Calcular el logaritme natural d´un número en coma flotant.
                               5.2.10. SENSE: Calcular el si d´angles com a números en coma flotant.
                               5.2.11. COS: Calcular el cosinus d´angles com a números en coma flotant.
                               5.2.12. TAN: Calcular la tangent d´angles com a números en coma flotant.
TEMA 6: CONVERSIÓ I COMPARACIÓ DE DADES
                6.1. CONVERSION DE DADES
                               6.1.1. BTI: Convertir BCD a enter.
                               6.1.2. ITB: Convertir enter en BCD.
                               6.1.3. ITD: Convertir enter en enter doble.
                               6.1.4. DTR: Convertir sencer doble en número en coma flotant.
                               6.1.5. RND: Arrodonir un número en coma flotant a enter.
                               6.1.6. TRUNC: Truncar.
                               6.1.7. RND+: Arrodonir un nombre real al pròxim enter superio.
                               6.1.8. RND- : Arrodonir un nombre real al pròxim enter inferior.
                               6.1.9. COMPARACIÓ ENTRE LLENGUATGE AWL I KOP.
                6.2. COMPARACIÓ DE DADES.
                               6.2.1. I: Comparar sencers.
                               6.2.2. D: Comparar sencers dobles.
                               6.2.3. R: Comparar reals (32 bits).
                               6.2.4. COMPARACIÓ ENTRE LLENGUATGE AWL I KOP.
TEMA 7: BLOC DE DADES GLOBALS
                7.1. DEFINICIÓ.
                7.2. CONFIGURACIÓ DE MAQUINARI.
                7.3. ACCÉS A LES DADES.
TEMA 8: EXAMEN I PRÀCTICA FINALDurada: 70 hores

DADES DE CURS

Data d´inici en el moment de formalització de la matrícula ( durada 2 mesos) 

FORMACIÓ ON LINE

Plataforma i tutors especialitzats d'AULA21

Preu:  525€- Curs  totalment BONIFICABLE
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  525€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. Indústria, 16    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos