e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsAUDITORIA DE COMPTES
PROCEDIMENT I TÈCNIQUES APLICADES PELS AUDITORS DE COMPTES

 

Aprèn a auditar-te per millorar la rendibilitat, la tresoreria i disminuir les necessitats de finançament.

El diagnòstic de la situació econòmica-financera s’ha de realitzar quan l’empresa va bé, després ja és massa tard!


ADREÇAT A:

Directius de PIMES. Directors generals, gerents, propietaris, directors financers, comptables. Totes aquelles persones interessades en capacitar-se per fer auditories a la seva empresa.

OBJECTIUS:

- Adquirir els coneixements teòrics i pràctics per realitzar un auto diagnòstic de la situació econòmica-financera real de l’empresa.
- Saber realitzar una auditoria interna aplicant les tècniques comunament utilitzades pels auditors de comptes, amb l’objectiu de posar de manifest les incidències, irregularitats, males pràctiques mercantils, així com les solucions per cada. aspecte.
- Aprendre a corregir les incidències per tal d’obtenir una millora del resultat, millor tresoreria i disminució de les necessitats de finançament.
- Aprendre a realitzar una auditoria interna sense necessitats de tercers.
- Conèixer quins temes clau s’han de revisar per guanyar eficiència i rendibilitat.
- Saber detectar incidències i irregularitats, així com trobar les solucions per a cada aspecte.
-Avaluar i millorar el control de gestió. Definir i implantar els principals indicadors de gestió.


PROGRAMA

1. Estats financers de l’empresa. Mostren la imatge fidel i els tenim en puntualitat?

2. Reporting o quadre de comandament integral.

     2.1 Periodicitat mensual. Instrument per prendre decisions objectives estratègiques. El tenim?

3. Estructura, anàlisis i optimització del compte de resultats i del balanç

4. El pressupost de compte de resultats i tresoreria. Fem el seguiment?

5. Immobilitzat: tenim l’inventari i valoració real. Les amortitzacions són correctes?

6. Stocks: el tenim optimitzat i rotació correcte?

7. Podem assegurar que es factura la totalitat dels serveis?

8. Coneixem el període mitjà de cobrament de clients i el tenim optimitzat?

9. Coneixem el període mitjà de pagament a proveïdors i el tenim optimitzat?

10. Fons maniobra, ROE, ROA; els tenim quantificats i són els correctes?

11. Finançament. Podem autofinançar l’empresa disminuint la dependència dels bancs?

12. Pool bancari. Tenim els productes financers adequats?

13. Coneixem iutilitzem els canals/instruments financers òptims per gestionar el cobrament de clients?

      13.1 I pagaments a proveïdors?

14. Tenim les condicions bancàries ben negociades i ens les apliquen correctament?

15. Avals. Raonabilitat. Tipus d’avals.

16. Tenim reduïts al mínim els costos d’estructura? Sabem com fer-ho?

17. Podem assegurar la inexistència de frau intern o apropiació indeguda?

18. Coneixem al punt mort o llindar de rendibilitat?

19. Fiscalitat; coneixem les contingències fiscals?

20. Laboral; coneixem i aprofitem les retribucions en espècie exemptes de tributació?

21. Responsabilitat de l’Administrador; coneixem les possibles responsabilitats?

22. Grups d'empreses: utilitzem tècniques per disminuir les tasques comptables i optimitzar la gestió financera?. Tenim una interfase entre factures emeses i rebudes automatitzat i a temps real?  Utilitzem "cash pooling" per optimitzar la tresoreria?

Els assistents al curs tindran accés gratuït a un sessió preliminar d’ Auditoria de comptes, per tal de disposar d’un primer diagnòstic dels estats financers de la seva empresa.


Durada: 16 hores

DADES DE CURS

9,11,16 i 18 de maig, dimarts i dijous de 16 a 20h

a ESEC- c/ Industria, 16, - Entrada per plaça Miquel Crusafont - Sabadell.

El nostre docent: Sr. Toni Valls . Economista per la UAB, Postgrau en direcció financera per ESADE, Auditor intern per la UB. Ha estat Auditor intern, Controller, Director financer i Director general d’empreses líders en el sector, tant en entorn multinacional com pime. Actualment és soci director de la consultoria financera i control de gestió Valls Consultors. Vols saber més del nostre docent.

Preu:  290€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 208 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  246,50€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos