e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsANGLÈS B.1.B
SUBVENCIONAT PER A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS


ADREÇAT A:

Aquelles persones que tenen un nivell A2- Beginner, amb coneixements elementas bàsics.

OBJECTIUS:

1) Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.
2) Comprendre els punts principals i informació específica de textos orals (intervencions, debats, ambferències, instruccions, narracions...) sobre temes generals d’actualitat o específics tramesos en un registre estàndard, de forma clara a velocitat mitjana i amb possibilitat de fer aclariments.
3) Comprendre i identificar la informació essencial, punts principals i detalls rellevants de textos orals sobre assumptes de caràcter general, actualitat o relacionats amb algun tema.
4) Expressió oral: expressar-se adequadament, de forma eficaç i amb una fluïdesa raonable, de temes o situacions diverses narrant i descrivint experiències o justificant opinions pròpies. Plantejar el discurs de forma coherent i clara, organitzat i cohesionat.
5) Comprensió escrita: identificar el tema, punts principals, fil argumental, detalls rellevants i ambclusions de textos clars i ben organitzats. Localitzar la informació en els textos més extensos, escriure textos senzills sobre temes quotidians o d’interès personal.


PROGRAMA

1. Vocabulari-  Ampliació del vocabulari i expressions freqüents relacionades amb situacions, formals i informals. Expressions i vocabulari de l’anglès col·loquial (ladboi or Young man, cheers-thanks). Estereotips (sleep like a log). Sintagmes lexicalitzats i seqüències estereotipades (I mean…; lest but not least). Ús freqüent de verbs: do, make, have, get , go, plai, sai,tell, think,… (give a lift, make progress, do one´s best, ). Verbs particulars d’ús freqüent. Frases fetes.

 2. Formació de paraules- Formació de paraules (noms i adjectius). Formació de paraules por composició (sleeping bag, landladi, brunch). Adjectius compostos:: adj.- noun+ed (bad-tempered) i del tipus number-noun (a five-star hotel). Formació de paraules a partir de verbs (breakdown). Nominalització (the rich, our arrival).  Abreviatures habituals (ASAP, AD - BC)

 3. Significat- Paraules sinònimes de significat proper (small/Little, sai/tell). Hiperònims de vocabulari freqüent (rose→flower→plant). Paraules antònimes usuals (allow-forbid). Polisèmia i doble sentit en paraules  (matter, spot, chip). Paraules britàniques/americanes: (underground-subwai).

 A.2 Contingut gramaticals- Es revisen i amplien els continguts gramaticals de nivells anteriors.

 1. Frase- Actitud de l’emissor i modalitats d’oració simple: enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, desiderativa i dubitativa (+ afirmatives i  negatives, emfàtiques i passives).  Oracions interrogatives: partícules interrogatives wh-. Preguntes i respostes breus “Tag questions” i “Tag responses”. Oracions exclamatives. Oracions impersonals: you; there + has/have been. Subordinació adverbial: so + adj…that, such + noun … that. Oracions compertives: the + compertive forms. Oracions desideratives: I’d rather; I wish, If onli. La veu passiva amb temps simples i amb instruccions més complexes. Coordinació afirmativa i negativa: both… and…, neither… nor…; disjuntiva: either… or; adversativa: not onli… but also….Subordinació nominal: that / if +clause; d’infinitiu amb diferent subjecte. Estil indirecte: canvis en els temps verbals i altres elements. Subordinació adverbial: temporal referida a accions anteriors, posteriors o simultànies after, before, when, while, as soon as, once, since, until/till.Oracions amb addicionals reals, hipotètiques i irreals o impossibles. Subordinació de relatiu especificativa: who, whom, which, that i whose. Subordinació adverbial: causal as, because, since; ambsecutiva so, so + adj…that, such + noun … that; although, though.

2. Noms i adjectius

Noms- Classes de noms i formació de gènere i nom. Repàs i ampliació.Noms incomptables (information, luggage, news, weather). Noms referents a col·lectiu (crew, parti, staff). El gènere en noms de professió. Noms comptables plurals de objectes amb dos parts (glesses). Noms que s’utilitzen només en plural (clothes, goods).  Noms incomptables d’origen verbal (heating, parking). Plurals invariables (cattle). Singulars incomptables acabats en –s (athletics, eambomics) .

 Adjectius i altres complements del nom- Repàs dels adjectius relatius i absoluts: ‘gradable’ i ‘non-gradable’ (difficult/hungri; dead/married); ‘extreme’ (starving, amazing, awful).   Repàs de la posició de l’adjectiu: (a free ticket; this ticket is free). Posició atributiva exclusivament: main, daili i predicativa exclusivament: alive, all right, ill, well, so-so. - Ordre dels adjectius. Repàs i ampliació dels graus de l’adjectiu. Formes irregulars better/the best, worse/the worst, more/the most, less/the least, further/the furthest. La comprensió d’inferioritat less… than. Repàs i ampliació dels adjectius per expressar the same as,similar to, different from. Altres formes de complements del nom: noun + noun (school uniform).  Modificadors de l’adjectiu. Adjectius comparatius i superlatius modificats per adverbis. Amb instruccions introduïdes per preposició (a book about the USA, a novel bi Huxlei); oracions de relatiu .

3. Determinants- Ús del genitiu en certes expressions de temps (a dai’s work, a month’s salari). Ús especials de some i ani. Expressiones de temps. L’artícle determinat amb: elements únics (The sun); ordinals (Elizabeth II - Elizabeth the Seambd). L’ús i omissió de l’article determinat:  lest i next, en titulars de premsa.  Revisió i ampliació de determinants demostratius, possessius, indefinits, numerals, interrogatius, exclamatius: formes, posició i usos. Altres determinants: another, other, both, each, such, neither, either, all. Indefinit: [so/too] much, [so/too] many, [so/too/veri] little, [so/too/veri] few, more, most, several, so, too, enough. Ús i omissió de l’article indeterminat amb few i little i canvi de significat (I have little monei/I have a little monei).

 4.  Pronoms- Reconeixement de l’ús de thei/them/their amb el referent en singular (If somebodi calls, tell them I’ll call them back).Revisió de you com a pronom impersonal.  Reforç i ampliació de l’ús d’indefinits: some i ani de forma independent o en combinació amb -bodi,-one, -thing; every. Revisió i ampliació dels usos dels pronoms relatius: who, whom, which i that. Consolidació de l’ús especial del relatiu what (I don’t know what to do). Pronoms personals: reforç i ampliació de formes, funcions, posició, combinatòria, Ús/omissió i concordança amb el referent. Consolidació de l’ordre dels pronoms personals d’objecte. Consolidació dels pronoms reflexius: miself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves i recíprocs each other i one another. Revisió i ampliació dels pronoms possessius, demostratius, interrogatius, exclamatius i indefinits. Estructures del tipus it’s good to see you, it takes a minute to get there. Pronoms indefinits: a little, a few, enough, [so/too] much, [so/too] many. Altres pronoms: another, others, both, each, all. 

 5.   Verbs- Consolidació de les formes per expressar present: present simple i continu; present perfect simple amb for i since. Revisió i ampliació de les formes per expressar passat. Passat simple i continu; la forma used to + inf; present perfecte simple.  Passat perfecte simple. Verbs modals can, could, mai, might, must, should, ought to. La forma be able to. Les formes (not) have to i needn’t per expressar obligació o absència d’obligació. Present perfect continu i reconeixement del passat perfecte continu en l’estil indirecte per substituir el present perfecte continu.  Consolidació de les formes per expressar futur: la forma be going to; futuro simple (will); present continu i present simple. Iniciació en el futur continu simple. Altres  formes d’expressar el futur amb verbs: decide, hope, intend, plan Revisió del condicional simple amb would, could i should. El condicional compost. Revisió del subjuntiu were en oracions condicionals. La forma be not supposed to per expressar prohibició. La forma had better per advertir o convèncer. Estil indirecte: correlació de temps en la transmissió d’informació d’acord amb la situació de comunicació (She said [that] the design was readi and [that] she is going to bring it tomorrow). Revisió de la veu passiva dels temps verbals del nivell. Revisió i ampliació de l’ús de l’infinitiu després d’adjectius i altres verbs. Revisió i ampliació de l’ús del gerundi: amb funció de nom, darrera de preposició, i altres verbs. Els verbs stop, remember, forget i try seguits d’infinitiu o gerundi amb canvi de significat. Verbs modals will, would en combinació amb l’infinitiu simple.. Iniciació en l’ús dels modals must, can, mai, could i should. Els verbs have i get amb valor causatiu. Participi de present (writing) i de passat (written).

 6.  Adverbis i locucions adverbials- Gradació de l’adverbi (faster, more slowli). Irregularitats: better, worse, more, less, further. Likeli / Unlikeli per expressar probabilitat. Revisió de l’expressió de circumstàncies de temps, lloc i forma. Posició - Adverbis relatius e interrogatius: where, when, how + adj / adv (how far / much /quickli), whi. Repàs i consolidació dels compostos de some, ani, no i every amb -where. Repàs dels adverbis: just, alreadi, iet i still. Adverbis per expressar coincidència, diferència, o acord i desacord en frases breus (Me too, Nor me, Me neither, Not me; I think so, I hope not)..Intensificadors per modificar l’adjectiu i l’adverbi: Adjectiu + enough (high enough); such + nom (He was such a funni person).Intensificadors per modificar l’adjectiu i l’adverbi en grau absolut (so, pretti, quite, rather, incredibli, extremeli). 

 7.  Enllaços

 Conjuncions i locucions conjuntives-  Revisió de les conjuncions coordinants i subordinants d’ús habitual: and, but, or,because, so, when, if, after, before. Coordinants: both…and, neither…nor, no(t)…nor, either…or. Consecutives: so + adj + that, such + nom + that. Subordinants: temporals before/after + -ing, while, until / till, since, as soon as, once. Finals: contrast entre to + infinitiu i for + -ing; in order [not] to. Causals: because of + nom; as; since, for this/that reason, that’s why, as a result. Condicionals: if, unless.oncessives: although, though. Coordinants: as well as, not onli…but also. Altres formes per expressar contrast o oposició: on the one hand… on the other…; however. 

Preposicions- Revisió de l’ordre de les preposicions en oracions de relatiu i interrogatives. Consolidació de les preposicions post posades amb verbs d’ús freqüent (agree with, ask for, belong to). Adjectius més comuns seguits de preposició (afraid of spiders, fond of chocolate, good at Maths). Revisió i ampliació. Revisió de les preposicions i locucions prepositives més freqüents per expressar estat o moviment i temps. Altres preposicions i locucions prepositives per expressar estat o moviment (above, against, among, below, over, round, across, along, towards) i temps (by through). Altres preposicions i locucions prepositives: about, as, bi, like; for ; instead of ; with.  Substantius mes comuns seguits de preposició (effect on, influence on, solution to, need for).

 Contingut fonètic i fonològic 

1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics.

2. Insistència en los processos propis de la llengua que presenten major dificultat: pronunciació dels plurals, del genitiu ‘s, de la 3ª persona del present simple i del passat simple.

3. Vocals i consonants mudes (dumb, island, castle).

4. Accent i atonicitat dels elements de l’oració pel seu significat. Accent emfàtic (Who bought this? - I did).

5. Entonació (ascendent, descendent, mixtes) per les funcions comunicatives treballades en els diferents tipus d’oracions. Entonació de “tag questions”.

6. Accent d’intensitat i reconeixement de les síl·labes tòniques en formes simples i en compostos (window-shopping). Canvi de l’accent d’intensitat en nom i verb (a record, to record).

7. Ritmo: reconeixement i producció de síl·labes tòniques i àtones; regularitat rítmica de les primeres. Enllaços.

8. Correspondència entre fonemes i lletres/signes. Reconeixement de la representació gràfica en el diccionari. Insistència en les grafies que presenten major dificultat (-ough: although,cough, enough; -augh: laugh, taught; ei: receive, leisure; ie: scientist).


Durada: 60 hores


FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: ANGLÈS B.1.B
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos