e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos oberts i WebinarsTÈCNIC INTERNACIONAL DE SOLDADURA (IWE/IWT)

 

Forma't i qualifica't com a personal amb responsabilitat en la coordinació de la soldadura segons es descriu en la Norma EN ISO 14731 i altres normes estatals i internacionals

 


OBJECTIUS:

Formar al personal amb responsabilitat en la coordinació de la soldadura i transferir-li un coneixement tècnic bàsic d’acord a la Norma EN ISO 14731 com requisit de les normes de gestió de la qualitat de la producció soldada, tal com EN 1090, EN ISO 3834 o EN 15085.


PROGRAMA

Mòdul 1. Processos de soldatge i equips

1.1 - Introducció a la tecnologia del soldatge. Aspectes generales

1.2 – Soldadura oxigàs y processos afins

1.3 - Conceptes bàsics de electricitat i electrotècnia

1.4 – L’arc elèctric

1.5 - Fonts d’alimentació per la soldadura per arc

1.6 - Introducció a la soldadura per arc protegit amb gas

1.7 - Soldadura TIG/TAG

1.8.1 - Soldadura MIG/MAG

1.8.2 - Soldadura per arc amb filferro tubular

1.9 - Soldadura per arco amb elèctrode  revestit

1.10 - Soldadura per arc submergit

1.11 - Soldadura per resistència

1.12.1 - Altres processos de soldadura: Làser, Feix d’electrons i Arc-plasma

1.12.2 – Altres processos de soldadura

1.13 - Processos de tall, punxonat i preparació de les vores

1.14 - Recarregues per soldadura i projecció

1.15 - Processos totalment mecanitzats i robòtica

1.16 - Soldadura tova i soldadura forta

1.17 - Processos d’unió per a plàstics

1.18 - Exercicis pràctics sobre l’Efecte dels paràmetres clau en els diversos

processos de la soldadura i del tall

1.19 - Pràctiques i demostracions de processos de soldadura

Mòdul 2. Materials i el seu comportament durant la soldadura

2.1 - Estructura i propietats dels metalls

2.2 - Aliatges i diagrames de fase

2.3 - Aliatges ferro-carbono

2.4 - Fabricació i classificació dels acers

2.5 - Comportament dels acers estructurals en la soldadura per fusió

2.6 - Fenòmens d’esquerdes en unions soldades

2.7 - Superficies de fractura. Tipus de fractures

2.8 - Tractament tèrmic dels metalls base i les unions soldades

2.9 - Acers estructurals (no aliats)

2.10 - Acers d’alta resistència

2.11 - Aplicació dels acers estructurals i els acers d’alta resistència

2.12 – Termo-fluència. Acers resistents a la termo-fluència

2.13 - Acers per aplicacions criogèniques

2.14 - Introducció als fenòmens de corrosió

2.15 - Acers inoxidables i resistents al calor

2.16 - Introducció als fenòmens de desgast i als revestiments protectors

2.17 - Foneries de ferro i acers fosos

2.18 – Coure i aliatges de coure

2.19 - Níquel i aliatges de níquel

2.20 - Alumini i aliatges d’alumini

2.21 - Titani i altres metalls i aliatges

2.22 - Unió de materials dissimilessis

2.23 -Assajos destructius de materials i unions soldades

Mòdul 3. Càlcul i disseny d’unions soldades

3.1 - Fonaments d’anàlisis estructural

3.2 - Fonaments de la resistència de materials

3.3 - Disseny d’unions

3.4 - Bases de càlcul per les unions soldades

3.5 - Comportament de les estructures soldades sota distints tipus de carregues

3.6 - Disseny d’estructures soldades sotmeses fonamentalment a carregues estàtiques

3.7 - comportament de les estructures soldades sotmeses a carregues dinàmiques

3.8 - Disseny de les estructures soldades sotmeses a carregues dinàmiques

3.9 - Disseny d’equips a pressió soldats

3.10 - Disseny d’estructures soldades d’alumini i els seus aliatges

Mòdul 4. Fabricació i aplicacions per soldar

4.1 - Introducció a l’assegurament de la qualitat en les construccions soldades

4.2 - Control de qualitat durant la fabricació. Exercicis pràctics de Qualificació de

procediments, soldadors i operadors de soldadura

4.3 - Tensions residuals i deformacions de soldadura

4.4 – Instal·lacions i equips auxiliars

4.5 - Seguretat i higiene

4.6 - Mesura, control i registres en les operacions de soldadura. Exercicis de laboratori

4.7 - Imperfeccions i criteris d’acceptació

4.8 – Assajos no destructius. Exercicis de laboratori

4.9 - Factors econòmics i productivitat

4.10 - Reparació per soldadura

4.11 - Unions soldades d’armadures d’acer

4.12 - Casos Pràctics

TITULACIÓ

El curs està estructurat en 4 mòduls monotemà­tics que es poden cursar independentment. La consecució dels diplomes IWE i IWT està condiciona­da a la aprovació dels corresponents exàmens dels 4 mòduls.


Durada: 441 hores

DADES DE CURS

DIPLOMES

Prèvia sol·licitud a la ANB y a través del ITCS s’atorga el Diploma d’ Enginyer Internacional de Soldadura (IWE)  als alumnes que hagin superat amb èxit els seus corresponents exàmens,( costos addicionals)

SEGELLS

Prèvia sol·licitud a la ANB i a través del ITCS s’atorga el segell d’Enginyer Internacional de Soldadura (IWE) i el de Tècnic Internacional de Soldadura ( IWT) als alumnes que hagin superat amb èxit els seus corresponents exàmens. (costos addicionals)

DATES:  7 de juny de 2022 fins 14 de juliol del 2023

55 setmanes= 46 són a distància + 9 presencials

PREU: 9.500€ + IVA           

LLOC i PROFESSORAT: ITCS- Institut Tècnic Català de la SoldaduraINSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada amb un mínim de tres dies abans de l'inici del curs: devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas l'alumne podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • No s'abonarà l'import si es produeix una baixa un cop iniciat el curs.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |   Política de qualitat    |    Política de cookies    |    Pla de contingència    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos