e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

OPOSICIONS MOSSOS D'ESQUADRA


Si vols ser Mosso/a d'Esquadra et preparem en totes les fases del procés perquè aconsegueixis el teu objectiu. T'oferim classes presencials amb professors altament qualificats.

INSCRIU-TE


QUE T'OFEREIX AQUESTA PROFESSIÓ?


Treballar en un cos de seguretat basat en el servei a les persones.
Estabilitat laboral i professió de futur amb la possibilitat d'especialitzar-te en les funcions que més t'agradin: seguretat ciutadana, administrativa, judicial, de trànsit...
Formació constant.
Treballar amb mitjans tecnològics ( informàtica, laboratoris científics, etc...)
Interessant retribució.


QUE T'OFEREIX ESEC PER ACONSEGUIR-HO ?


* Matricula gratuïta.
* Classes presencials amb professors especialitzats en cadascuna de les matèries.
* Preparació de proves físiques.
* Tutories personalitzades.
* Simulacres d'examen.
* ESEC és un centre acreditat per l'Institut de seguretat Pública- ISPC (Departament d'Interior de la generalitat de Catalunya).Professorat


Comptem amb un grup de professors experts i altament qualificats que et facilitaran l'aprenentatge de les matèries que s'han de tractar durant el curs.
Cos Mossos d'Esquadra (d'alta graduació i amb experiència acreditada en docència).
Psicòlegs per als psicotècnics i entrevistes.
Personal expert en preparar oposicions.
Jurista amb experiència en la preparació d'oposicions.
Professor d'INEF especialista en preparació d'oposicions CNP i Mossos d'Esquadra.


Requisits de l'alumne


Tenir la nacionalitat espanyola.
Estar en possessió del títol de BATXILLERAT o equivalent. Si s'hagués obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'educació, Cultura i Esport.
Haver complert 18 anys en termini de presentació d'instàncies.
Tenir una alçada mínima d'1,65 m. els homes i d'1.60 m. les dones.
No haver estat condemnat per cap delicte no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
Satisfer la taxa establerta a les bases de la convocatòria, mitjançant ingrés directe, gir postal o telegràfic o transferència bancària a l'entitat bancària i número de compte que es fixi a la convocatòria.
Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B segons el Reial decret 772/1997, de 30 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors, o classe B1 de la legislació anterior.
Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.
Proves i temari :


1a. Prova:

a) TEMARI classificats en els següents apartats:

1) Àmbit de les ciències socials i coneixement de l'entorn i Història Catalunya
2) Àmbit institucional, Constitució, estatut, unió europea, etc.
3) Àmbit de la seguretat i la policia. Funcionament Mossos, etc.
4) Àmbit Actualitat Coneixement de l'entorn polític econòmic, nacional e internacional.

60 preguntes tipus tests relatives al TEMARI. (Puntuació de 0 a 10 punts)
b) Prova aptitudinal: Consistirà en la realització d'una bateria de tests adreçats a l'avaluació de les capacitats intel·lectuals i dels diferents processos de raonament de l'aspirant. (Puntuació de 0 a 10 ).

c) Prova de personalitat: orientada a avaluar els trets de la personalitat de l'aspirant, així com la seva adaptació personal i social. (Qualificació Apta o No Apte).

2a. Prova:

Consistirà en la realització dels següents Exercicis Físics: (Puntuació de 0 a 10).

1- Flexió de braços
2- Tracció,
3- Circuit d'agilitat,
4- (Course Navette) resistència.

3a. Prova:

CATALÀ Coneixements de la llengua catalana: Consistirà en la realització d'exercicis lògics de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana, i una entrevista que permeti valorar-ne els coneixements orals. CONVALIDA NIVELL B. (Qualificació Apta o No Apte).

Revisió mèdica (Qualificació Apte o No Apte).

4a. Prova:

Quarta prova: Consistirà en la realització de 2 subproves:

a) Primera subprova: Proves psicotècniques orientades a avaluar l'adequació de les característiques de l'aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

b) Segona subprova: Entrevistes personals (qui determini el tribunal) per tal d'ampliar i contrastar els resultats de les proves psicotècniques. (Qualificació Apta o No Apte).

El contingut d'aquestes pàgines té caràcter informatiu i no té validesa oficial.
Per més informació pots trucar al 93.727.27.27 enviar un mail a esec@esec.cat o inscriure't a http://www.esec.cat/form-inscripcio.asp


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos