e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formación y conocimiento

Cursos abiertosRECLAMAR IMPAGATS PER LA VIA EXTRAJUDICIAL

 

Tens morosos i vols recuperar el deute per la via amistosa?
Hi ha alguna possibilitat de convèncer al teu deutor perquè faci el pagament sense haver d’arribar a una confrontació ni a un litigi?
Coneixes totes les vies legals i judicials per la reclamació dels teus impagats?


ADREÇAT A:

A directors i gerents de PIMES, personal dels departaments financers i comptables que desenvolupin funcions en l´àrea de crèdits i cobraments.

OBJECTIUS:

1) Explicar les novetats legislatives en matèria de lluita contra la morositat i per pal.liar els efectes dels impagaments introduïdes per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de Mesures de Suport a l´emprenedor.
2) Conèixer els nous terminis de pagament legals en l´àmbit del sector públic i administracions públiques que la Llei 11/2013 de 26 de juliol ha introduït en el TRLCSP text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
3) Conèixer les modificacions introduïdes per la Llei 28/2014, de reforma de la Llei 37/1992 en la recuperació de l´IVA de factures incobrables i en cas de concurs del deutor.
4) Tindràs coneixements i instruments d´aplicació immediata per a controlar el risc de morositat dels crèdits, cobrar puntualment les factures i gestionar els impagats.


PROGRAMA


Els últims canvis que la Llei 11/2013 de 26 de juliol ha introduït en la Llei 3/2004, de lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials.
1. Nous terminis de pagament obligatoris determinats per la Llei.
2. Noves normes per als proveïdors sobre facturació i enviament de la factura als seus clients. Els nous interessos de demora.
3. Possibilitat de reclamar als deutors una indemnització fixa per a les despeses de recobrament.
4. Nous terminis de pagament de les administracions públiques.
5. Noves normes sobre la nul.litat de les clàusules contractuals o pràctiques abusives relacionades amb termini de pagament o interès de demora.
Els últims canvis sobre condicions de pagament que la Llei 11/2013 de 26 de juliol ha introduït en el TRLCSP text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
1. Nou termini de pagament del sector públic fixat pel TRLCSP.
2. Nou termini de pagament màxim que el contractista podrà pactar amb els subcontractistes.
Les modificacions introduïdes per la Llei 28/2014, de reforma de la Llei 37/1992 en la recuperació de l´IVA de factures incobrables i en cas de concurs del deutor.
1. Ampliació del termini per poder realitzar la modificació de la base imposable en cas de deutor en concurs i de crèdits incobrables.
Quines són les estratègies evasives dels morosos i com enfrontar-s´hi.
1. Les excuses del deutor per justificar l´impagament: excuses subjectives i objectives. Com enfrontar-les.
2. Els mètodes del deutor per eludir responsabilitats.
3. Les diferents tàctiques del morós per escaquejar-se i com enfrontar-s´hi.
4. L´actuació del creditor davant les tàctiques elusives del morós.
L´acció de cobraments directa davant el deutor; com dirigir-se al deutor i negociar el pagament del deute aplicant els principis de la llei contra la morositat.
1. El primer contacte amb el deutor: com exposar la situació.
2. Les tècniques de negociació amb els deutors implementant la nova legislació antimorositat.
3. Cóm aconseguir un CCP, compromís concret de pagaments.
4. La tècnica de recobraments RAITES ® per negociar un cobrament.
5. Els procediments més habituals per al cobrament d’impagats.
6. Les garanties per assegurar el cobrament dels deutes.
L´ús de la correspondència per cobrar impagats utilitzant els nous drets que atorga al creditor la llei antimorositat.
1. Avantatges i desavantatges de les cartes de reclamació.
2. Com redactar una carta de reclamació de pagaments. Exemples pràctics.
3. Els diferents models de cartes per reclamar el pagament de factures adaptant a les possibilitats de la nova Llei antimorositat.
4. Les notificacions fefaents en reclamació de deutes.
L´ús del telèfon per cobrar impagats.
1. Avantatges i inconvenients del telèfon com a eina per cobrar.
2. Cóm potenciar el llenguatge verbal en la negociació telefònica.
3. Els components de la comunicació telefònica: veu, llenguatge, silencis, somriure, metallenguatge.
4. Els punts determinants de la veu: timbre, to, velocitat, volum, ritme, entonació, dicció, vocalització, matisos.Els tipus de veu més habituals.
Com interrompre la prescripció dels deutes per via judicial i extrajudicial
1. La prescripció amb caràcter general dels deutes a Espanya i els seus terminis.
2. Cóm interrompre la prescripció dels deutes per la via judicial o la extrajudicial.
3. Confusions i llegendes sobre la prescripció dels deutes.
Quins són els diferents procediments judicials per reclamar impagaments que ofereix la LEC.
1. La localització de béns del deutor per a la seva embargament i execució.
2. La intervenció de l´advocat i del procurador i les costes de la via judicial.
3. La modernització del procediment de conciliació i la seva utilització en la reclamació d´impagaments i els avantatges actuals que això suposa.
4. Els procediments declaratius: judici ordinari i verbal i les seves noves quanties després de la Llei 13/2009, de 3 de novembre.
5. Els procediments especials: monitori i judici canviari.
6. Les noves taxes judicials.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

Opció octubre: 22 i 24 d'octubre, dilluns i dimecres de 15 a 19h.

ESEC Centre de Formació, c/ Concepció 40 de Sabadell

El nostre docent: Sr. Pere Brachfield. Soci-Director de Brachfield & Morosólogos Asociados i Director de Estudios de la PMCMVols saber més del nostre docent??

Preu:  192€- Curs BONIFICABLE

Totes les empreses poden recuperar 104€.

Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  163,20 €. No poden acollir-se a la bonificació. INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
  • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catVolver al listado


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    -     Nif: B59978643
Horario de atención al público:   Lunes a Jueves de 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 20:00h  |   Viernes de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Política de privacidad y protección de datos    |    Mapa web    |    Producido por Anunzia

Cursos abiertos - Cursos online - Cursos in company - Documentación de cursos